Preuzmite Statut u PDF-u

Statut_ZBS

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14) i članka 46. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13), Skupština Zagrebačkog boćarskog saveza, održana 06. studenog 2015. god. donijela je

STATUT ZAGREBAČKOG BOĆARSKOG SAVEZA

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju, izgledu pečata, o ciljevima i području(ima) djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu; o načinu osiguranja javnosti djelovanja Saveza; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova; tijelima Saveza, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora Saveza; prestanku postojanja Saveza; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Saveza te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Saveza te drugim pitanjima od značaja za Savez.

Članak 2.
Naziv Saveza je: Zagrebački boćarski savez.
Skraćeni naziv Saveza je: ZBS.
Sjedište Saveza je u Zagrebu, Slavka Batušića 2a.
Odluku o adresi sjedišta donosi Izvršni odbor.
Savez djeluje na području Grada Zagreba.

Članak 3.
Zagrebački boćarski savez je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.
Zagrebački boćarski savez je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.
Savez ima pečat.
Pečat Saveza je: okruglog oblika, promjera 3,00 cm, a sastoji se od dvije koncentrične kružnice. U manjoj kružnici ucrtana je stilizirana boća sa motivom Zagrebačke kule.
Između koncentričnih kružnica upisan je tekst: „Zagrebački boćarski savez – Zagreb“. Upotreba pečata uređuje se posebnim uputstvom.
Savez ima zastavu plave boje u čijoj sredini se nalazi znak od dvije (2) koncentrične kružnice. U manjoj kružnici ucrtana je stilizirana boća sa motivom zagrebačke kule. Između koncentričnih kružnica upisan je tekst: Zagrebački boćarski savez.

Članak 5.
Savez zastupaju predsjednik i glavni tajnik Saveza.
Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Saveza.

II. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA I DJELATNOSTI SAVEZA

Članak 6.
Savez je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapređenja boćarskog sporta radi postizanja vrhunskih sportskih rezultata u navedenoj sportskoj grani, te radi ostvarivanja zajedničkih interesa udruženih članica.

Savez djeluje na području sporta.

Članak 7.
Djelatnosti Saveza su:
– usklađivanje aktivnosti svojih članica,
– organizacija i provođenje natjecanja,
– uređenje sustava natjecanja,
– uređenje pitanja koja se odnose na registraciju sportaša, njihov status te stegovnu odgovornost sportaša,
– promicanje stručnog rada u boćanju,
– skrb o kategoriziranim sportašima,
– informiranje javnosti o radu Savez,
– razvijanje programa međunarodne suradnje,
– izdavanje knjiga i časopisa, iz područja svoje djelatnosti,
– jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.

Članak 8.
Djelovanje Saveza je javno. Javnost djelovanja Saveza ostvaruje se na načine utvrđene Statutom, poimence:
– pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Saveza i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
– putem medija.

III. ČLANSTVO U SAVEZU

Članak 9.
Članom Saveza može postati svaki boćarski klub, registriran sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu, s područjem djelovanja u Gradu Zagrebu.

Članak 10.
Članom Saveza se postaje upisom u popis članova koji vodi tajnik Saveza.
Popis članova vodi se elektronički i pisano i obvezno sadrži podatke o nazivu člana, OIB-u, datumu pristupanja udruzi i datumu prestanka članstva u Savezu.
Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 11.
Visinu članarine određuje nacionalni savez i Skupština ZBS-a.

Članak 12.
Prava, obveze i odgovornosti članova su:
– plaćanje članarine,
– sudjelovanje u svim djelatnostima Saveza,
– izbor i opoziv zastupnika u Skupštinu Saveza,
– čuvanje i podizanje ugleda Saveza,
– čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza,
– pridržavati se Statuta i ostalih propisa Saveza,
– uskladiti svoj Statut i propise sa Zakonom, ovim Statutom i drugim propisima Saveza.

Članak 13.
Članstvo u Savezu prestaje:
– dragovoljnim istupom,
– neplaćanjem članarine,
– isključenjem.

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.
Odluku o isključenju člana iz Saveza donosi Časni sud. Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Saveza.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 90 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Saveza o isključenju je konačna.

Članak 14.
Savez se može udružiti u Hrvatski boćarski savez, te druge sportske asocijacije.
Odluku o udruživanju donosi Skupština.
Odluku o udruživanju donosi Skupština.

IV. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 15.
Ovim Statutom, Savez sam određuje načine rješavanja sporova, što se smatra sukobom interesa, te način njihova rješavanja.

Član Nadzornog odbora ne može biti član niti jednog drugog tijela upravljanja udrugom.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje Arbitražno vijeće između članova Saveza. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština.

Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka Arbitražnog vijeća je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Savezom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u Registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Savezu da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke Arbitražnog vijeća, Savez podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u Registar udruga zajedno s odlukom Arbitražnog vijeća.

V. TIJELA SAVEZA

Članak 16.

Tijela Saveza su:
– Skupština,
– Izvršni odbor,
– Nadzorni odbor,
– Časni sud

SKUPŠTINA

Članak 17.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Savezom. Skupštinu sačinjavaju po jedan zastupnik pravne osobe, članice Saveza koju imenuje osoba ovlaštena za zastupanje, pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja. Mandat zastupnika traje četiri godine. Predsjednik Saveza je obvezno član Skupštine.

Članak 18.
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.
Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Sjednice Skupštine saziva Izvršni odbor Saveza na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Izvršni odbor utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Izvršni odbor je dužno sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Saveza. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Izvršni odbor saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 19.
Skupštinu Saveza saziva u slučaju isteka mandata tijelima Saveza zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili najmanje 1/3 članica Saveza upisanih u popis članova prije isteka mandata tijelima Saveza.

Članak 20.
Skupštini predsjedava Predsjednik Saveza. U odsutnosti Predsjednika Saveza, Skupštinu će na početku sjednice voditi najstariji član Skupštine.

O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar i ovjerovitelji zapisnika koje je Skupština izabrala. Zapisnik se trajno čuva u arhivi Saveza.

Članak 21.
Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Članak 22.
Skupština Saveza:
– utvrđuje politiku rada Saveza,
– usvaja Statut Saveza i njegove izmjene i dopune,
– usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
– usvaja godišnje financijsko izvješće,
– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti
– odlučuje o udruživanju u Hrvatski boćarski savez, te druge sportske asocijacije,
– donosi druge akte i odluke važne za rad Saveza,
– bira i razrješava Izvršni odbor, Nadzorni odbor, Časni sud te predsjednika Saveza
– bira i razrješava Arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu
– imenuje i opoziva likvidatora Saveza,
– razmatra i usvaja izvješća o radu Saveza,
– daje smjernice za rad Saveza,
– odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Saveza,
– odlučuje o prestanku rada Saveza i raspodjeli preostale imovine,
– odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Saveza.

IZVRŠNI ODBOR

Članak 23.
Izvršne poslove i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Izvršni odbor Zagrebačkog boćarskog saveza.

Članak 24.

Izvršni odbor:
– utvrđuje prijedlog Statuta i drugih općih akata koje donosi Skupština,
– provodi i osigurava izvršenje općih akata i odluka Skupštine,
– predlaže kriterije i mjerila za programiranje, financiranje i vrednovanje programa,
– utvrđuje prijedlog planova i programa razvoja boćarskog športa i rada Zagrebačkog boćarskog saveza,
– utvrđuje prijedlog Financijskog plana i predlaže Završni račun,
– odlučuje o načinu stjecanja i korištenju sredstava u okviru Programa i Financijskog plana,
– bira i imenuje Glavnog tajnika Zagrebačkog boćarskog saveza,
– prati rad Glavnog tajnika i stručne službe Zagrebačkog boćarskog saveza,
– donosi odluku o uporabi i zaštiti znakovlja Zagrebačkog boćarskog saveza,
– prati rad udruženih članica i poduzima mjere za njegovo unapređenje,
– donosi pravilnike, propozicije, kalendar natjecanja i upute koje se odnose na realizaciju
natjecanja,
– bira, imenuje i razrješava članove stalnih i povremenih komisija, odbora i savjeta te
voditelje natjecanja,
– bira, imenuje i razrješava dužnosti stručni tim boćarskih reprezentacija Grada Zagreba,
– bira, imenuje i razrješava predstavnike u Hrvatski boćarski savez, Sportski savez Grada Zagreba i ostale institucije te im određuje smjernice rada,
– određuje predstavnike Zagrebačkog boćarskog saveza za međunarodne i tuzemne skupove,
– odlučuje o načinu obavljanja stručnih, administrativnih i drugih poslova i ustrojstva stručne službe,
– upravlja imovinom Zagrebačkog boćarskog saveza,
– obavlja i druge poslove i zadaće utvrđene ovim Statutom ili drugim aktima.

Članak 25.
Skupština bira Izvršni odbor.
Izvršni odbor ima 7 (sedam) članova.
Predsjednik Zagrebačkog boćarskog saveza je po funkciji član Izvršnog odbora.
Mandat članova Izvršnog odbora traje 4 (četiri) godine.

Članak 26.
Predsjednik Zagrebačkog boćarskog saveza predlaže kandidate za članove Izvršnog odbora Zagrebačkog boćarskog saveza. Na liste se mogu predlagati samo predstavnici u Skupštini.

Članak 27.
Izbor članova Izvršnog odbora vrši se javnim glasovanjem na osnovi liste kandidata koju predlaže Predsjednik. Glasuje se za listu, a ne pojedinačno.

Članak 28.
Izvršni Odbor radi na sjednicama.
Sjednice Izvršnog odbora održavaju se po potrebi o čemu odlučuje Predsjednik Zagrebačkog boćarskog saveza.

Članak 29.
Izvršni odbor mora se sastati kada to zatraži:
– Skupština,
– Nadzorni odbor,
– 1/5 predstavnika u Skupštini,
– 5 (pet) članova Izvršnog odbora.

Članak 30.
Sjednice Izvršnog odbora saziva i predsjeda im Predsjednik Zagrebačkog boćarskog saveza, a u slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika, sjednice saziva, najstariji član Izvršnog odbora Zagrebačkog boćarskog saveza.

Članak 31.
Izvršni odbor odlučuje većinom glasova od ukupnog broja nazočnih članova.
Izvršni odbor donosi odluke javnim glasovanjem.
U slučaju jednakog broja glasova, odlučuje glas Predsjednika.

Članak 32.
Za svoj rad Izvršni odbor je odgovoran Skupštini Zagrebačkog boćarskog saveza, kroz izvješća Predsjednika Saveza.

Članak 33.
Pojedine članove Izvršnog odbora Skupština Zagrebačkog boćarskog saveza može opozvati, ako se utvrdi da pojedini član u cjelini ne radi odgovorno, ažurno i stručno te da to onemogućava izvršavanje zadaća Zagrebačkog boćarskog saveza.

Članak 34.
Izbor i opoziv članova Izvršnog odbora i način rada uređuju se Poslovnikom o unutrašnjem ustrojstvu i radu Skupštine i drugih tijela Zagrebačkog boćarskog saveza.

NADZORNI ODBOR

Članak 35.
Nadzorni odbor Saveza prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom. O svom nalazu i mišljenju obavještava Skupštinu Saveza i tijelo čiji je rad nadziran.
Nadzorni odbor utvrđuje da li je djelatnost Saveza u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Saveza.
Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje Saveza.

Članak 36.
Nadzorni odbor ima tri (3) člana.
Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.
Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje jedamput godišnje.
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora.

PREDSJEDNIK

Članak 37.
Zagrebački boćarski savez ima Predsjednika.
Predsjednika bira Skupština iz svog sastava tajnim glasovanjem, na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Članak 38.
Poticaj za izbor predsjednika Zagrebačkog boćarskog saveza može pokrenuti svaka udružena članica.
Kandidat za predsjednika mora imati pisanu suglasnost najmanje 4 (četiri) udruže članice u Skupštinu Zagrebačkog boćarskog saveza.
Kandidat za predsjednika Zagrebačkog boćarskog saveza dužan je najmanje 15 (petnaest) dana prije izbora podnijeti Skupštini pisani program svog rada.

Članak 39.
Predsjednik Zagrebačkog boćarskog saveza:
– predstavlja i zastupa Zagrebački boćarski savez,
– skrbi da rad Zagrebačkog boćarskog saveza bude u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske, zakonima i drugim propisima te politikom razvoja boćarskog športa i zajedničkim interesima udruženih članica i utvrđenim planovima i programima,
– vodi sjednice Skupštine i priprema i saziva sjednice Izvršnog odbora,
– utvrđuje sadržaj odluka, zaključaka i stajališta Skupštine i Izvršnog odbora,
– potpisuje opće i druge akte koje donosi Skupština i Izvršni odbor,
– usklađuje rad Skupštine i drugih organa Zagrebačkog boćarskog saveza,
– predlaže članove Izvršnog odbora,
– obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima Saveza.

Članak 40.
Predsjednika zamjenjuju i pomažu mu u radu član Izvršnog odbora kojega imenuje Predsjednik.

Članak 41.
Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini Zagrebačkog boćarskog saveza.
Predsjednik podnosi godišnje izvješće o svom radu Skupštini Zagrebačkog boćarskog saveza.
Ako Skupština Zagrebačkog boćarskog saveza ne prihvati izvješće Predsjednika, Skupština će odlučiti tajnim glasovanjem o povjerenju Predsjedniku i Izvršnom odboru.

GLAVNI TAJNIK

Članak 42.
Zagrebački boćarski savez ima Glavnog tajnika.

Članak 43.
Glavnog tajnika bira i razrješava Izvršni odbor Zagrebačkog boćarskog saveza.
Uvjete i način imenovanja Glavnog tajnika Zagrebačkog boćarskog saveza utvrđuje Izvršni odbor Zagrebačkog boćarskog saveza.

Članak 44.
Za Glavnog tajnika može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o radu, ovim Statutom i drugim općim aktima Zagrebačkog boćarskog saveza.

Članak 45.
Glavni tajnik svoj posao obavlja profesionalno, a naknadu za rad sa pripadajućim materijalnim pravima ostvaruje iz proračuna Grada Zagreba.
Prava i obveze Zagrebačkog boćarskog saveza i Glavnog tajnika uređuju se Ugovorom o radu.

Članak 46.
Glavni tajnik Zagrebačkog boćarskog saveza:
– predstavlja Zagrebački boćarski savez,
– skrbi i odgovoran je za zakonitost rada Zagrebačkog boćarskog saveza i izvršavanje zakonom, drugim propisima i ugovorima utvrđenih obveza,
– naredbodavac je za izvršenje financijskog plana,
– odlučuje u granicama ovlaštenja koje mu da Izvršni odbor,
– skrbi za javnost rada Zagrebačkog boćarskog saveza,
– rukovodi radom stručne službe i odgovoran je za njezin rad,
– odgovoran je za osiguranje svih uvjeta za rad Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela Zagrebačkog boćarskog saveza,
– surađuje sa Hrvatskim boćarskim savezom i Sportskim savezom Grada Zagreba,
– sudjeluje na sjednicama kolegija tajnika gradskih saveza,
– vodi registar udruženih članica,
– obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, ovim Statutom ili odlukama Skupštine i Izvršnog odbora.

Članak 47.
Glavni tajnik ima pravo i obvezu sudjelovati u radu svih tijela Zagrebačkog boćarskog saveza. Bez prava glasa.
Kada uoči nezakonitost u radu tijela Zagrebačkog boćarskog saveza, Glavni tajnik je obvezan upozoriti ga kao i bilo koji član i ukazati na potrebitost otklanjanja nezakonitosti, a ako upozoreno tijelo ustraje na donesenom aktu, Glavni tajnik obvezan je izvjestiti o tome Nadzorni odbor.

Članak 48.
Glavni tajnik je samostalan u radu.
Za svoj rad Glavni tajnik odgovoran je Izvršnom odboru.

Članak 49.
Glavni tajnik može biti razriješen dužnosti ako svojim radom svjesno povrijedi Ustav, zakone, Statut i druge akte Saveza, tj. ako zbog njegovog nezakonitog i nepravilnog rada, zloporabe funkcije i drugim slučajevima kada je njegovim radom ili propustima nastala znatna šteta ili je poremećeno izvršavanje zadaća Zagrebačkog boćarskog saveza.
Odluku o razrješenju Glavnog tajnika donosi Izvršni odbor kad utvrdi da postoje razlozi navedeni u prethodnom stavku.
Inicijativu za razrješenje Glavnog tajnika može dati, Nadzorni odbor ili 1/3 članova Izvršnog odbora uz pismeno obrazloženje.

ČASNI SUD

Članak 50.
Članovi Saveza stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima.
Stegovni postupak provodi Časni sud, sastavljen od tri (3) člana, koje bira i opoziva Skupština.
Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti Izvršni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje 1/10 članova Skupštine.
Mandat članova Časnog suda traje četiri godine.

U stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:
– opomena,
– isključenje iz Saveza.

Odluke se donose većinom glasova članova Časnog suda.

Članak 51.
Protiv odluke Časnog suda može se, u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalba Skupštini.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 90 dana računajući od dana dostave žalbe.

Članak 52.
Za rad u pojedinim područjima djelovanja Saveza Skupština ili Izvršnog odbora mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivanju i odgovornost za obavljanje poslova.

VI. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 53.
Imovinu Saveza čine:
– novčana sredstva koja je Savez stekao uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima,
– novčana sredstva koja Savez stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, obavljanjem djelatnosti, financiranjem programa i projekata Saveza iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora,
– nekretnine i pokretne stvari Saveza,
– druga imovinska prava.

Savez može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom Saveza, u skladu sa zakonom.

Članak 54.
Savez stječe imovinu:
– od članarine,
– od dobrovoljnih priloga i darova,
– od dotacija iz proračuna,
– iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 55.
Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Izvršni odbor podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

VII. PRESTANAK POSTOJANJA SAVEZA

Članak 56.
Savez prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka postojanja Saveza preostala imovina će pripasti udruzi osobama sa invaliditetom.
U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Saveza dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Saveza.

Članak 57.
Likvidatora Saveza imenuje i opoziva Skupština iz redova članova Saveza.
Likvidator zastupa Savez u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Saveza do okončanja postupka likvidacije i brisanja Saveza iz Registra udruga.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 58.
Statut Saveza donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Saveza nakon provedene rasprave.

Članak 59.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Saveza.
Tumačenje drugih akata daje Izvršni odbor Saveza.
U Zagrebu, 06. studenog 2015. godine.

P r e d s j e d n i k

  Mario Milanović-Litre

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search