Preuzmite Poslovnik o radu u PDF-u

Poslovnik o radu_ZBS

Na temelju odredbi članaka 32., 47. i 84. Statuta Zagrebačkog boćarskog saveza (u daljnjem tekstu: ZBS), Skupština Zagrebačkog boćarskog saveza, na sjednici održanoj 06. studenog 2015. godine, donosi

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE 

ZAGREBAČKOG BOĆARSKOG SAVEZA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom uređuju se rad i organizacija Skupštine ZBS-a (u daljnjem tekstu: Skupština), prava i obveze, te uvjeti rada predstavnika u Skupštini, kao i druga pitanja značajna za uspješan rad Skupštine.

Članak 2.

Odredbe Poslovnikom obvezatne su za sve predstavnike u Skupštini, kao i za druge osobe koje sudjeluju u radu Skupštine.

Članak 3.

O primjeni Poslovnika brine predsjedavajući i Glavni tajnik.

II. PRAVA I OBVEZE PREDSTAVNIKA U SKUPŠTINI ZBS-a
2.1. Verifikacija mandata

Članak 4.

Predstavnik može obavljati svoju dužnost, te imati prava i obveze nakon verifikacije njegovog mandata u Skupštini.

Verifikacija mandata svakog predstavnika obavlja se na prvoj sjednici Skupštine.

Na Izbornoj – Konstituirajućoj sjednici Skupštine obavlja se verifikacija svih izabranih predstavnika.

U izboru predstavnika u Skupštini Saveza primjenjuju se odredbe Zakona o športu i Statuta ZBS-a.

Članak 5.

O pravovaljanosti mandata odlučuje Skupština na prijedlog Komisije za verifikaciju mandata (u daljnjem tekstu: Komisija).

Komisija ima Predsjednika i dva člana koje imenuje Skupština iz redova predstavnika.

Članak 6.

Komisija ispituje pravovaljanost izbora predstavnika -temeljem Odluke o izboru predstavnika u Skupštini i dokaza o hrvatskom državljanstvu, te podnosi izvještaj Skupštini.

O izvještaju Komisije otvara se rasprava. Nakon rasprave, Skupština javnim glasovanjem donosi odluku o verifikaciji mandata predstavnika.

Članak 7.

Ako Komisija ospori pravilnost izbora pojedinog predstavnika, ili se pravilnost izbora ospori u tijeku rasprave, o verifikaciji mandata tog predstavnika Skupština odlučuje posebno, na istoj sjednici.

Predstavnik čiji je mandat osporen, ili je odložena odluka o verifikaciji, može prisustvovati sjednicama i sudjelovati u radu Skupštine, ali bez prava odlučivanja.

2.2. Prava i obveze predstavnika

Članak 8.

U obavljanju svoje funkcije predstavnik u Skupštini ima pravo pokrenuti raspravu o pitanjima iz djelokruga rada Skupštine, podnositi prijedloge odluka i drugih akata, izvršavati zadatke koje mu povjeri Skupština, te sudjelovati u drugim aktivnostima Skupštine.

Članak 9.

Predstavnik ima pravo zahtijevati od Glavnog tajnika stručnu pomoć i informacije.

Glavni tajnik dužan je predstavniku staviti na uvid dokumentaciju kojom raspolaže i dati mu potrebne obavijesti u okviru ostvarivanja njegove predstavničke dužnosti.

Članak 10.

Predstavnik ima pravo tražiti izvješće i objašnjenje od Predsjednika ZBS-a (u daljnjem tekstu: Predsjednik) o pitanjima koja se odnose na rad Skupštine.

Predstavnik ima pravo tražiti izvješće i objašnjenje od Glavnog tajnika o pitanjima koja se odnose na njegov rad.

Članak 11.

Predstavnik pitanje može postaviti usmeno ili pismeno. Na postavljeno pitanje odgovor se, u pravilu, daje odmah.
Odgovor daje Predsjednik ili Glavni tajnik.

Članak 12.

Svi materijali u svezi s dnevnim redom sjednice Skupštine dostavljaju se predstavniku osobno, najmanje petnaest (15) dana prije održavanja Skupštine.

Članak 13.

Predstavnik ima pravo i obvezu prisustvovati i sudjelovati u radu Skupštine.

U slučaju spriječenosti, predstavnik je dužan o tome izvjestiti Ured ZBS-a.

O prisustvovanju predstavnika sjednicama vodi se evidencija.

Predsjednik može zatražiti od predstavnika koji je više puta izostao sa sjednice, a izostanak nije opravdao, da iznese razloge zbog kojih je izostao.

III. SJEDNICE SKUPŠTINE

Članak 14.

Sjednice Skupštine saziva i predsjedava im predsjednik Saveza.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika, Skupštini predsjedava član Izvršnog odbora kojeg ovlasti Predsjednik.

Članak 15.

Redovnu sjednicu Skupštine predsjednik Saveza saziva:

• kad ocijeni da je potrebno sazvati Skupštinu, a najmanje jednom godišnje, na zahtjev najmanje 10 predstavnika Skupštine,
• na temelju zaključaka Izvršnog odbora,
• na zahtjev najmanje 1/3 članova Saveza,
• na zahtjev Nadzornog odbora.

Svake četvrte godine saziva se Izborna sjednica Skupštine.

Članak 16.

Izvanrednu sjednicu Skupštine predsjednik Saveza dužan je sazvati na zahtjev:

• najmanje 1/3 članova Saveza,
• najmanje 10 predstavnika Skupštine,
• Izvršnog odbora Saveza,
• Nadzornog odbora,

radi raspravljanja i odlučivanja o bitnim pitanjima za rad Saveza i članova Skupštine, odnosno radi otklanjanja poremećaja u radu Saveza.

Ukoliko predsjednik na poziv ovlaštenog inicijatora izvanredne sjednice Skupštine, ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 30 dana, izvanrednu sjednicu Skupštine mogu sazvati sami ovlašteni predlagači/inicijatori za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine iz članka 18. Statuta.

Predlagač za sazivanje izvanredne sjednice dužan je pripremiti dnevni red i dokumente u svezi s pitanjima o kojima će se raspravljati i odlučivati na sjednici.

Članak 17.

Svečana sjednica Skupštine može se sazvati povodom obilježavanja jubilarne godišnjice Saveza i u povodu postizanja izuzetno vrijednih i uspješnih rezultata na službenim međunarodnim natjecanjima, a sjednicu saziva Izvršni odbor Saveza.

Članak 18.

Poziv na Skupštinu s prijedlogom dnevnog reda i materijalima dostavlja se predstavnicima Skupštine najmanje petnaest (15) dana prije održavanja Skupštine.

Ako se na Skupštini odlučuje o pitanjima koja zbog svog značaja iziskuju obvezno javnu raspravu članova Saveza, materijali za javnu raspravu dostavljaju se najmanje petnaest (15) dana, a najviše trideset dana prije održavanja Skupštine.

U izuzetnim situacijama Predsjednik može sazvati Skupštinu i u kraćem roku, ali ne kraćem od tri dana.

Članak 19.

Prijedlog dnevnog reda sjednice Skupštine predlaže Predsjednik ili ovlašteni predlagač sjednice, a usvaja se na početku sjednice.

Prijedlog dnevnog reda može biti izmijenjen ili dopunjen, a prijedlozi izmjena i dopuna moraju biti obrazloženi.

Članak 20.

U radu Skupštine mogu sudjelovati, kao gosti, predstavnici športskih i drugih državnih tijela, poduzeća, ustanova i drugih organizacija, bez prava odlučivanja.

Predstavnike navedenih organizacija na sjednicu poziva Predsjednik.

U radu Skupštine sudjeluju počasni članovi ZBS-a, bez prava odlučivanja.

U radu Skupštine sudjeluju Glavni tajnik i član Nadzornog odbora, bez prava odlučivanja.

U radu Skupštine mogu sudjelovati izbornici nacionalnih boćarskih vrsta i suci ZBS-a, bez prava odlučivanja, ako istodobno nisu predstavnici.

Članak 21.

O održavanju reda na sjednici brine se Predsjednik, odnosno predsjedavajući. Za povredu reda na sjednici Predsjednik može predstavnika opomenuti, a može mu i oduzeti riječ.

Predstavniku će se oduzeti riječ kad narušava red i odredbe Poslovnika, a već mu je izrečena opomena.

Predstavniku kojemu su izrečene opomene, oduzeta mu je riječ, te ukoliko i dalje nastavi s narušavanjem reda, Predsjednik ga može odstraniti iz daljnjeg sudjelovanja na sjednici Skupštine.

Članak 22.

Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja dnevnog reda, predsjedavajući utvrđuje da li je nazočan dovoljan broj predstavnika.

Skupština može pravovaljano odlučivati kada je na sjednici nazočno više od polovine ukupnog broja predstavnika, a donesene odluke i zaključci su pravovaljani.

Članak 23.

Poslije usvajanja dnevnog reda prelazi se na raspravu o pojedinim točkama dnevnog reda, onim redoslijedom koji je utvrđen u prihvaćenom dnevnom redu.

Na sjednici se o svakoj točci dnevnog reda otvara rasprava prije nego što se o njoj odlučuje.

O pojedinom se pitanju raspravlja dok ima prijavljenih govornika, a potom predsjednik Saveza zaključuje raspravu.

Po točci dnevnog reda, predstavnik se ima pravo javiti samo jedanput za raspravu, a na istu točku ima pravo na jednu repliku, osim u izuzetnim situacijama kada to dozvoli predsjednik odnosno predsjedavajući.

Članak 24.

Prijave za riječ podnose se dizanjem ruke do zaključenja rasprave.

Predsjednik daje predstavnicima riječ po redu prijave. Predstavnik treba govoriti kratko, bez ponavljanja izlaganja koja su već iznijeta na sjednici i držati se predmeta rasprave.

Kad rasprava o nekim pitanjima traje dulje, Predsjednik može predložiti da se ograniči trajanje govora predstavnika.

O ograničavanju govora odlučuje Skupština.

Članak 25.

Predsjednik može dati riječ pojedinom predstavniku ili drugoj osobi kad želi dati potrebno stručno ili drugo obrazloženje u svezi s pitanjem o kojem se raspravlja, ili odgovoriti na neposredno postavljeno pitanje u raspravi, ili protumačiti stav iz svog prethodnog izlaganja.

Nitko ne može govoriti dok mu Predsjednik ne da riječ.

Članak 26.

Nakon zaključenja rasprave, Predsjednik poziva predstavnike da glasuju o prijedlogu.

U pravilu se glasuje o cjelini prijedloga.

Ako su na prijedlog stavljeni amandmani, prvo se glasuje o njima, a zatim o prijedlogu u cjelini.

O amandmanima se glasuje redom kojim su podneseni.

Usvojeni amandmani postaju sastavni dio prijedloga.

Članak 27.

Glasovanje na sjednici je javno – dizanjem ruku, osim u slučajevima kad se odluči odluku donijeti tajnim glasovanjem.

Predstavnici glasuju na način da se izjašnjavaju „za“ ili „protiv“ prijedloga ili se uzdržavaju od glasovanja.

Nakon prebrojavanja glasova, Predsjednik objavljuje rezultate glasovanja.

Članak 28.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih predstavnika, a većinom glasova ukupnog broja predstavnika samo u slučajevima utvrđenim Statutom ZBS-a.

Članak 29.

Ako se o pojedinom prijedlogu glasovalo tajno, rezultate glasovanja utvrđuje Komisija od tri člana koju Skupština u svakom konkretnom slučaju imenuje na prijedlog Predsjednika.

Članak 30.

Predsjednik po završenom glasovanju utvrđuje tekst odluke, zaključka ili drugog akta koji je izglasan ukoliko glasovanje nije provedeno o prethodno pismeno utvrđenom prijedlogu.

Tekst akta koji je izglasan predstavlja sastavni dio zapisnika sjednice.

Članak 31.

U izvanrednim okolnostima i u hitnim slučajevima, kad rješavanje određenog pitanja ne trpi odlaganje, Skupština može odlučivati izjašnjavanjem predstavnika putem telefona, telefaksa, teleprintera, brzojava ili pismom. O tako donijetoj odluci Glavni tajnik dužan je sačiniti službenu zabilješku.

IV. IZBORI TIJELA ZBS-a

Članak 32.

Skupština bira i razrješava:

• Predsjednika,
• Članove Izvršnog odbora,
• Predsjednika i članove Nadzornog odbora

Članak 33.

Predstavnik u Skupštini Saveza kao i osobe koje bira Skupština Saveza u tijela Saveza, može biti samo osoba koja je:

1. Državljanin Republike Hrvatske,
2. Navršila 18 godina života i ima poslovnu sposobnost,
3. Priznati boćarski djelatnik ili športaš,
4. Član udruge koju predstavlja,
5. Koja nema prepreke iz članka 13. Zakona o športu

Članak 34.

Postupak izbora tijela ZBS-a provodi se na način da se prvo bira Predsjednik, članovi Izvršnog odbora, koje potvrđuje Skupština.

Predsjednika Saveza bira Skupština iz svojih redova tajnim glasovanjem na vrijeme od (4) četiri godine.

Ako za dužnost Predsjednika ima dva kandidata, izabran je kandidat koji dobije većinu glasova nazočnih predstavnika (prosta većina). Ako za dužnost Predsjednika ima tri i više kandidata, izabran je kandidat koji u prvom krugu ima više od pedeset posto plus jedan (50%+1) glasova nazočnih predstavnika (apsolutna većina). Ako u prvom krugu niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, glasovanje se ponavlja za dva kandidata koji su dobili najviše glasova. U dugom krugu smatra se izabranim kandidat koji dobije većinu glasova nazočnih predstavnika.

Ako za dužnost Predsjednika ima samo jedan kandidat, smatra se izabranim ako dobije većinu glasova nazočnih predstavnika.

Članak 35.

Nakon što je izabran Predsjednik, on kao mandatar predlaže listu članova Izvršnog odbora.

Članove Izvršnog odbora bira Skupština Saveza neposredno tajnim glasovanjem, iz svojih redova, a na temelju liste kandidata predložene od predsjednika Saveza.

Glasuje se za listu kandidata koju predloži Predsjednik, a ne za pojedinca. Ako neki kandidat ili ni jedan ne dobije potrebnu većinu, Predsjednik nakon konzultacije s predstavnicima ističe druge kandidate.

Članak 36.

Postupak izbora Predsjednika i (2) dva člana Nadzornog odbora, provodi se na način da se glasuje za svakog kandidata ponaosob, s tim da u slučaju da ima više kandidata nego što se bira, izabrani su kandidati koji dobiju veći broj glasova (prosta većina).

Članak 37.

Postupak izbora za tijela ZBS-a koja bira Skupština rukovodi Izborna komisija koju čine Predsjednik i dva člana izabrana iz reda predstavnika nazočnih na sjednici.

Članak 38.

Kandidati su dužni dati izjavu da prihvaćaju kandidaturu.

Članak 39.

Kada se izbor provodi tajnim glasovanjem, glasuje se na glasačkim listićima koji sadrže imena kandidata poredana abecednim redom.

Glasuje se zaokruživanjem rednog broja ispred imena.

Smatrat će se nevažećim listić koji:

• nema zaokružen niti jedan redni broj,

• ima zaokružen veći broj rednih brojeva nego što se bira kandidata,

• sadrže oznake, križiće i sl. iz čega se ne može utvrditi za koja je glasovano,

• sadrže nadopisane poruke,

• sadrže više imena od broja kandidata o kojima se glasuje.

Članak 40.

Mandat izabranog Predsjednika, članova Izvršnog odbora i Nadzornog odbora, traje četiri godine, odnosno do isteka mandata tijela u koje je biran (do izborne sjednice).

Izabranom predstavniku u Skupštini Saveza mandat može prestati i prije isteka vremena na koje je izabran:
• u slučaju njegova opoziva,
• podnošenjem ostavke na funkciju predstavnika u Skupštinu,
• nastupom takvih okolnosti zbog kojih predstavnik ne bi više mogao obavljati tu dužnost u Skupštini.

Opoziv predstavnika vrši se na način i po postupku predviđenom za njegov izbor.

Mandat naknadno izabranog predstavnika traje do redovnog isteka mandata svih predstavnika Skupštine.

Ukoliko pojedinoj osobi mandat prestane prije roka na koji je bila izabrana, bira se nova osoba.

U slučaju prestanka mandata Predsjednika ZBS-a, mandat prestaje i svim članovima Izvršnog odbora s danom održavanja sjednice Skupštine na kojoj se bira novi Predsjednik.

V. JAVNOST RADA

Članak 41.

Skupština obavještava javnost o svom radu, o svojim stavovima i odlukama, a osobito o pitanjima koja su značajna za ostvarivanje utvrđene politike razvoja boćarskog športa u Republici Hrvatskoj.

Članak 42.

Sjednice Skupštine su javne.

Radi upoznavanja javnosti s radom Skupštine, na sjednice se pozivaju predstavnici medija i sredstava javnog informiranja.

Javnost rada Skupštine osigurava Predsjednik.

VI. ZAPISNICI SJEDNICA

Članak 43.

O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik koji sadržava sljedeće podatke:

• mjesto i vrijeme održavanja sjednice, ime osobe koja predsjedava sjednici,

• ime zapisničara i ovjerovitelja zapisnika,

• ime prisutnih predstavnika,

• imena drugih osoba prisutnih na sjednici,

• utvrđeni dnevni red,

• kratki opis tijeka sjednice, usvojene odluke, zaključke i druge akte u skraćenom obliku.

Zapisnik potpisuje Predsjednik, zapisničar i dva (2) ovjerovitelja zapisnika.

Članak 44.

Svi zapisnici i odluke Skupštine dostavljaju se predstavnicima u Skupštini i objavljuju se na službenoj web stranici Saveza.

Zapisnik sa Skupštine verificira Izvršni odbor na prvoj narednoj sjednici.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 45.

Ovaj Poslovnik sastavni je dio Statuta ZBS-a.

Odredbe ovog Poslovnika primjenjuju se na odgovarajući način i na rad ostalih tijela Zagrebačkog boćarskog saveza.

Odredbe ovog Poslovnika tumači Skupština.

Članak 46.

Poslovnik stupa na snagu danom usvajanja i stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaju važiti svi prethodni Poslovnici o radu Skupštine Zagrebačkog boćarskog saveza.

Zagreb, 06. studenog 2015.

PREDSJEDNIK
Mario Milanović-Litre

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search