Javni natječaj za izbor Glavnog tajnika ZBS-a

 In Vijesti

Na temelju članka 24. Statuta Zagrebačkog boćarskog saveza i Odluke Izvršnog odbora Zagrebačkog boćarskog saveza, raspisuje se

N A T J E Č A J

za izbor Glavnog tajnika Zagrebačkog boćarskog saveza

Glavni tajnik se imenuje i zasniva radni odnos na određeno vrijeme, odnosno, kao zamjena za vrijeme porodiljnog dopusta dosadašnje Glavne tajnice.

Za Glavnog tajnika Zagrebačkog boćarskog saveza može se imenovati osoba koja uz opće zakonske uvijete ispunjava i slijedeće uvjete:

 • da je državljanin Republike Hrvatske,
 • da ima najmanje srednju stručnu spremu
 • da poznaje jedan svjetski jezik
 • da je osposobljen za rad na računalu (aktivno korištenje MS Office paketa)
 • da ima radno iskustvo od najmanje tri (3) godine na istim ili sličnim poslovima
 • da poznaje osnove boćarskog športa

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • potvrdu o državljanstvu (preslika domovnice)
 • dokaz o radnom iskustvu (preslik radne knjižice)
 • dokaz o znanju stranog jezika (preslika potvrde, svjedodžbe)
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • vozačka dozvola B kategorije (preslika)

Postupak prijema u službu obuhvaća obvezan razgovor sa članovima Komisije Izvršnog odbora, razgovoru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz natječaja.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja je pet (5)  dana računajući od dana objave natječaja, a potom će Komisija pozivati kandidate koji su ispunili uvjete iz natječaja.

Pismene prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu:

ZAGREBAČKI BOĆARSKI SAVEZ, SLAVKA BATUŠIĆA 2A, 10090 ZAGREB, S NAZNAKOM: „NATJEČAJ ZA GLAVNOG TAJNIKA“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, priloženu natječajnu dokumentaciju nećemo vratiti.

Novoizabrani Glavni tajnik stupa u radni odnos počevši od 20. travnja 2018.god.

 

Zagrebački boćarski savez

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search